سفارش از طریق تلفن: 051-37056927
خوش آمدید

مشاهده و انتخاب میز بر اساس موقعیت

محدود سازی میز ها بر اساس تعداد نفرات

رزرو جزییات

کاربران اطلاعات

جهت رزرو میز مبلغ بعنوان پیش پرداخت دریافت می گردد.

لذا جهت تایید رزرو به درگاه بانک هدایت خواهید شد.


با موفقیت

میز شماره 1 = 4 نفره
رزرو این میز
میز شماره 2 = 4 نفره
رزرو این میز
میز شماره 3 = 4 نفره
رزرو این میز
میز شماره 4 = 4 نفره
رزرو این میز
میز شماره 5 = 8 نفره
رزرو این میز
میز شماره 6 = 4 نفره
رزرو این میز
میز شماره 7 = 6 نفره
رزرو این میز
میز شماره 8 = 4 نفره
رزرو این میز